Informacje Ogólne

MPOWER – Praca dla młodych w MZ

MPOWER – Praca dla młodych w MZ

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z
Chrzanowską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. „MPOWER –
Praca dla młodych w MZ” .

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy
otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na
regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r.- 31.01.2022 r.

Obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo małopolskie

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba  w wieku 15 – 29
lat, wyłącznie bierna zawodowo (w tym w szczególności osoba, która
nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), zamieszkująca i/lub
ucząca się na terenie objętym wsparciem (województwo małopolskie),
należąca minimum do jednej z poniższych podgrup:

1.      zamieszkująca obszary wiejskie poza ZIT,

2.      posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

3.      rodzic powracający na rynek pracy.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

a)      DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNO-
ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU - opracowanie IPD – Indywidualnego
Planu Działania – dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez
doradcę zawodowego

b)     POŚREDNICTWO PRACY,

c)      SZKOLENIA / KURSY,

d)     STAŻE ZAWODOWE ,

e)     STYPENDIA SZKOLENIOWE I STAŻOWE,

f)       ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE,

g)      ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ
ZALEŻNĄ w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

BIURA PROJEKTU_ – _wydzielone do realizacji projektu:

a)  TOWARZYSTWO OŚWIATOWEGO ZIEMI CHRZANOWSKIEJ W CHRZANOWIE,
mieszczące się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj.
małopolskie, tel.: 32-645-18-98,w którym przyjmowane będą dokumenty
rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu
osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu,
czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00

b) CHRZANOWSKA IZBA GOSPODARCZA, mieszczące się przy ul. Rynek 16,
32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65, w którym
przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na
temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie
oraz Uczestnikom projektu

Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na
stronie:

www.tozch.edu.pl

Wróć