Informacje Ogólne

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 08 listopada (czwartek) 2018 r. o godz. 13.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ryglicach


Stanisław Stanaszek

Uzasadnienie do zwołania sesji nadzwyczajnej:

Konieczność wprowadzenia do budżetu gminy Ryglice promesy na usuwanie skutków powodzi ( udział środków własnych) na budowę drogi. Przyznana promesa aby mogła być wykorzystana i rozliczona inwestycja musi być zrealizowana do dnia 07.12.2018r.

Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie LV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w  Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice
5.    Zamkniecie LV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć