Informacje Ogólne

LI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

LI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że LI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach,  odbędzie się  29 czerwca (piątek) 2018 r. o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Stanaszek

Porządek obrad:

1. Otwarcie  LI  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji RM
4. Sprawozdania Merytoryczne
    a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2017 rok
    b) Ośrodka Kultury w Ryglicach za 2017 rok
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryglice za 2017 rok
    a) Wystąpienie Burmistrza w sprawie budżetu gminy za 2017 rok
    b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Ryglice za rok 2017
    c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza
    d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ryglic z tytułu wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2017
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryglic
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnowskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Ryglice
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ryglice
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ryglice na lata 2018-2021
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/394/18 z dnia 09 maja 2018r., Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Ryglice na rok 2018.
16. Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
17. Zamkniecie LI  sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

 

Wróć