Informacje Ogólne

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030”

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030”

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXIX/214/21 z dnia 25 marca 2021 r., w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

zapraszam

 

mieszkańców gminy Ryglice, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do zapoznania się z projektemStrategii Rozwoju Gminy Ryglice na lata 2021-2030 w ramach konsultacji społecznych.

 

Konsultacje potrwają od 17.11.2021 r. do 21.12.2021 r.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@ryglice.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

Więcej informacji w załączniku:

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,2017089,konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-ryglice-na-lata-2021-2030.html

Wróć