Informacje Urzędu Gminy

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

             Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 31 października - 13 listopada 2017r. odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2018.

 

                Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Ryglice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

                Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach,  tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz w pokoju nr 19 Urzędu (Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00).

 

                Opinie i uwagi składać należy w:

1) formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

2) formie elektronicznej na adres: gmina@ryglice.pl.

 

                Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do dnia 13 listopada 2017r. (decyduje data wpływu).

 

                Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, sposób reprezentacji podmiotu, cele statutowe uprawniające do konsultacji Programu współpracy, odpowiedni artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

 

                Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu.

 

Załączniki

 

Wróć