Informacje Ogólne

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2022 R.

 

Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 18 października - 28 października 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na rok 2022.

 

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Ryglice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 

Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach, tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz w pokoju nr 06 na parterze Urzędu (Urząd czynny od poniedziałku do czwartku od 8:00 - 16:00, piątek od 7:00-15:00).

 

Opinie i uwagi składać należy w:

1) formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

2) formie elektronicznej na adres: gmina@ryglice.pl.

 

Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do dnia
28 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, sposób reprezentacji podmiotu, cele statutowe uprawniające do konsultacji Programu współpracy, odpowiedni artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

 

Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu. (Załączniki do pobrania)

 

Więcej informacji na stronie BIP: https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,2003804,konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2022-r.html

 

 

Wróć