Informacje Ogólne

KONKURS NAJPIĘKNIEJSZY „OGRÓD JAK U NASZEJ BABCI” 2021 ROKU W GMINIE RYGLICE

KONKURS NAJPIĘKNIEJSZY „OGRÓD JAK U NASZEJ BABCI”  2021 ROKU W GMINIE RYGLICE

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZY „OGRÓD JAK U NASZEJ BABCI” 2021 ROKU

W GMINIE RYGLICE

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje wszystkie warunki regulaminu.


§ 1. CEL KONKURSU


Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców gminy Ryglice do kultywowania tradycji dawnych ogrodów, poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji. Celem jest również pokazanie, że stan otoczenia ma istotny wpływ nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną gminy Ryglice.


§ 2. ORGANIZATOR


1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Ryglic, Przewodnicząca Zarządu Miasta Ryglice, Sołtysi gminy Ryglice, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach oraz Stowarzyszenie Koło Pań "Rygliczanki" w Ryglicach.


§ 3. WARUNKI KONKURSU


1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele, twórcy ogrodów z terenu gminy Ryglice, którzy samodzielnie urządzili swój ogród.
2. Informacje o konkursie będą dostępne w sieci Internet na stronie
www.ryglice.pl, www.kulturaryglice.pl oraz na profilach na Facebooku
3. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie wyłoniony zostanie najpiękniejszy, tradycyjny ogród w danej miejscowości, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu.
2) w drugim etapie wyłonione zostaną trzy najpiękniejsze, tradycyjne ogrody w gminie Ryglice (miejsca: I, II, III), w tym ogród, który zajmie I miejsce i otrzyma tytuł "OGRÓD OGRODÓW".
4. Kryteria oceny ogrodów: przedmiotem oceny ogrodów będzie zgodność z tradycją, ogólna estetyka oraz bieżąca konserwacja, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) 0-10 pkt. ciekawie dobrana kompozycja roślinna, ogród kwiatów;
2) 0-10 pkt. dodatkowe elementy małej architektury;
3) 0-10 pkt. różnorodność krzewów, zadrzewienia;
4) 0-10 pkt. niepowtarzalny klimat ogrodu;
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 22 sierpnia 2021 r. a o ogłoszeniu wyników uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

6. Zdjęcia oraz informacje o przebiegu, wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej gminy Ryglice www.ryglice.pl, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach www.kulturaryglice.pl, profilu Facebook oraz w lokalnym czasopiśmie "W Paśmie Brzanki". Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikowanie zdjęć zgłoszonych ogrodów.
7. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.

8. Zgłoszenia do konkursu należy składać do sołtysów miejscowości, lub przesłać drogą elektroniczną na adres promocja@ryglice.pl
9. Druki deklaracji uczestnictwa w konkursie można pobrać u sołtysa. Formularze deklaracji dostępne są także na stronie internetowej gminy Ryglice i Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach oraz profilach Facebook.

10. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16 lipca 2021 r. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jeden ogród.

 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele ogrodów z terenu gminy Ryglice, zgłoszonych przez organizacje i instytucje społeczne, właścicieli posesji lub osoby trzecie (po uzyskaniu pisemnej akceptacji właściciela ogrodu i wypełnieniu druku deklaracji uczestnictwa w konkursie).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i prowadzenie ogrodu przez właściciela.


§ 5. KOMISJA KONKURSOWA


1. Wyboru najpiękniejszego ogrodu dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Komisję Konkursową I etapu powołuje sołtys, w składzie nie mniejszym niż 3 osób.

3. Komisję konkursową II etapu powołują organizatorzy, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby

4. Komisje Konkursowe dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów:
1) Przegląd ogrodów w pierwszym etapie odbędzie się w terminie od 19 lipca 2021 r.

do 23 lipca2021 r.
2) Przegląd ogrodów w drugim etapie odbędzie się w terminie od 26 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021

5. O wizycie komisji konkursowej właściciele zgłoszonych do konkursu ogrodów zostaną powiadomieni na minimum 2 dni przed jej datą. Wizyta komisji konkursowej odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym związanym z COViD 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZY „OGRÓD JAK U NASZEJ BABCI” 2021 ROKU

W GMINIE RYGLICE

 

 

Właściciel posesji

..................................................................................................

Adres posesji

..................................................................................................

Telefon

.........................

Dane osoby zgłaszającej w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie

..................................................................................................

..................................................................................................

(Imię, nazwisko, adres, nr telefonu)

 

Podpis osoby zgłaszającej

.............................................

 

Jako właściciel ogrodu zgłoszonego do konkursu wyrażam zgodę na udział w Konkursie na Najpiękniejszy „Ogród jak u naszej babci” w Gminie Ryglice w 2021 r. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z konkursem (w tym ogłoszeniem wyników) oraz publikowanie zdjęć mojego ogrodu. Oświadczam, że spełniam warunki uczestnictwa określone w regulaminie konkursu.

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu

(właściciela ogrodu)

 

............................................

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uczestnik biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami, wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.)

  3. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych przez niego w związku z udziałem w konkursie jest organizator konkursu. Dane te będą przetwarzane przez ww. administratora w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu.

  4. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia konkursowego ogrodu i nie będzie rościł z tego tytułu żadnych należności.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych uczestnika (imię i nazwisko), który bierze udział w konkursie oraz zdjęć ogrodów, zdjęć z wręczenia nagrody na stronie www.ryglice.pl, kulturaryglice.pl oraz na profilach na www.facebook.com, a także w środkach masowego przekazu na potrzeby niniejszego konkursu oraz w późniejszych celach marketingowych.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych danych osobowych.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych uczestników konkursu z powodu siły wyższej.

 

Wróć