Informacje Ogólne

III Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

III Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że III sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji,  odbędzie się  12 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 13.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Dudowicz

 

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie  III  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Przedstawienie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z I i II sesji RM VIII kadencji. 

4.    Interpelacje 

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17  Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29  grudnia 2017 roku    

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2015-2029  

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 26 listopada 2018r., w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu 

8.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ryglice do Stowarzyszenia-Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie jako członek wspierający 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym 

14. Podjęcie uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2019 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ryglice

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

19. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych i Burmistrza VII kadencji 2014-2018 za rok 2017

20.  Wyjaśnienie w sprawie podatku leśnego na 2019 rok.  

21. Wyjaśnienie w sprawie stawek podatku od środków Transportowych na 2019 r.,  

22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Wolne wnioski  

23.  Zamkniecie III  sesji Rady Miejskiej w Ryglicach. 

--

 

 

Link do nagrania sesji:

https://www.youtube.com/watch?v=i_m_0dPyfMU

 

Wróć