Informacje Ogólne

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Stanisław Stanaszek zawiadamia, że XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 28 kwietnia (piątek) 2017 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro. 

 

 

 

 

Planowany porządek obrad1. Otwarcie XXXVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXV sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Informacja nt.” Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok wraz z rekomendacjami” – opracowanie
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 marca 2017 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
12. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
13. Zamkniecie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

 

 

 

Wróć