Informacje Ogólne

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że XLI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 29 września ( piątek ) 2017 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
Stanisław Stanaszek
 


Planowany porządek obrad :

 

   1. Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

   2. Przedstawienie porządku obrad.

 

   3. Przyjęcie protokół z XL sesji RM.

 

   4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym

 

   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033

 

   7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryglice lub jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 

   8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

   10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i współfinansowanie działalności Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa

 

   11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

 

   12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryglice

 

   13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 października 2012r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

   15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

 

   16. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.

 

  17. Zamkniecie XLI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć