Informacje Ogólne

Zawiadomienie o sesji XXXVIII

Zawiadomienie o sesji XXXVIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach zawiadamia, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej
w Ryglicach, odbędzie się 27 czerwca (wtorek) 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.  

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokół z XXXVII sesji RM.
4. Sprawozdania merytoryczne

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach za 2016 rok
b) Ośrodka Kultury w Ryglicach za 2016 rok

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

a) Wystąpienie Burmistrza w sprawie budżetu gminy za rok 2016 - sprawozdanie
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Ryglice za 2016 rok
c) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie absolutorium
d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Ryglic z tytułu wykonania budżetu gminy Ryglice za rok 2016
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej Zalasowa – Szynwałd
11. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
12. Zamkniecie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Stanaszek

 

 

Do pobrania:

Ad. 5. Zarządzenie 479

 

Wróć