Informacje Ogólne

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 7 listopada (piątek) 2014 r. o godz. 13.00 .
Posiedzenie odbędzie się w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/312/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 17 stycznia 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2015 r.
11.  Informacja o wysokości podatku leśnego, od nieruchomości i środków transportu w 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2020”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ryglice na rok 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2015.
15. Wolne wnioski. Zapytania.
16. Zamknięcie LIV sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
/-/
Grzegorz Wojtanowski

Wróć