Informacje Ogólne

XXXV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 31 marca (piątek) 2017 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.

 

Przewodniczący Rady
/-/            
Stanisław Stanaszek

Planowany porządek obrad

1. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXXII, XXXIII i XXXIV sesji RM.

4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z realizacji Planu Pracy Rady za 2016 r.

6. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu z realizacji planu pracy Komisji za 2016 r.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z realizacji planu pracy Komisji za 2016 r.

8. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy Komisji za 2016 r.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Ryglicach za rok 2016

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za rok 2016

11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 rok

13. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryglice w obszarze pomocy społecznej za rok 2016

14. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2016 r. – opracowanie

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/13/06 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Radych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „ Zasłużony dla Gminy Ryglice”

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa- Biała oraz Tarnów. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice” na lata 2016-2018/2019

20. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ryglicach

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

22. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym

23. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryglice do nowego ustroju szkolnego

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą „ Placówka Wsparcia Dziennego w Ryglicach”

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ryglic

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu

27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na II etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględniających w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryglice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego

30. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.

31. Zamkniecie XXXV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Wróć