Informacje Ogólne

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 06 marca  (poniedziałek) 2017 r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.   
 

Planowany Porządek obrad :
 
1. Otwarcie XXXIV nadzwyczajnej sesji RM
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016r
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033.
5. Zamknięcie XXXIV sesji RM.
 
 
Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej : 
 
Konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę części f-ry za realizację inwestycji boiska sportowego "Orlik" w Kowalowej, która została potrącona na poczet należnych na rzecz Gminy Ryglice kar umownych. Konieczność natychmiastowej zapłaty powstała w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie nakazującym uiszczenie należności. 
 
Materiały będą dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Ryglicach, pok nr 2, I piętro od 06.03.2017 r. 

Wróć