Ogłoszenia i komunikaty

XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zawiadamiam, że XXXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ryglicach,  odbędzie się 17 lutego (piątek) 2017 r. o godz. 15.00  w budynku Urzędu Miejskiego  w Ryglicach, sala nr 3 na I piętrze. 

 

Zgodnie ze Statutem Gminy Ryglice projekty uchwał na nadzwyczajną sesję RM są do dyspozycji i wglądu w Urzędzie Miejskim w biurze obsługi rady pok nr 2 lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ryglicach od środy  15.02.2017 r.  

 

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej : 

1) konieczność podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przedstawionych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” oraz zaopatrzenie w wodę z wodociągu Zalasowa Północ

2) konieczność podjęcia do 20.02.2017 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie, przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia realizowanego przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf 

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XXXIII ( 33) nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryglice.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ryglice do nowego ustroju szkolnego
8. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” sp z.o.o oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp z.o.o w Tuchowie dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ryglice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej „ sp z.o.o dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Zalasowa Północ
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
15. Wolne wnioski, zapytania, interpelacje
16. Zamkniecie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/
Stanisław Stanaszek

Wróć