Informacje Ogólne

XXIX Sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

XXIX Sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach zawiadamia, że XXIX  Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach zwołana w trybie zwyczajnym odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. ( tj. środa )  o godz. 13.00  w sali obrad ( I piętro pok. nr 3 ) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Planowany porządek obrad

1.  Otwarcie XXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji RM.
4.  Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5.  Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
6.  Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 – Przedszkola
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI/124/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/15 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach nr XLIV/309/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Wola Lubecka
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na terenie Gminy Ryglice na rok 2017
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ryglice
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
16. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
17. Zamkniecie XXIX sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

 

Wróć