Informacje Ogólne

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam, na XVIII  Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 31 marca ( wtorek) 2020r., o godz. 10.00


Ze względów epidemiologicznych sesja ta odbędzie się w formie zdanej. Sesja odbędzie się zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2020 r., znak: WN-II.020.6.2020 w sprawie dopuszczenia przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym.

 
Planowany porządek obrad:

 
1. Otwarcie XVIII nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach, ustalenie kworum oraz stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia  30 grudnia 2019 r.,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/19 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/312/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 września 2017r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Ryglice z zakresu pomocy społecznej- Klub Samopomocy oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
14. Zamknięcie XVIII sesji RM w Ryglicach


Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Marek Dudowicz

 

Link do sesji: https://www.youtube.com/watch?v=iOz-I4M-PFs

Link do materiałów: http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/23d52625-d022-4

 

Wróć