Informacje Ogólne

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zapraszam, na XVII Sesję Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, która odbędzie się 17 lutego ( poniedziałek) 2020r., o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, sala obrad, I piętro.


Przewodniczący Rady Miejskiej
     Marek Dudowicz
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji RM w Ryglicach i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji RM
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie Burmistrza Ryglic z okresu międzysesyjnego
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/19 Rady Miejskie w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2019r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2020-2038
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST za rok 2019
11. Wolne wnioski i zapytania
12. Zamknięcie XVII sesji RM w RyglicachWróć