Informacje Ogólne

XL sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ryglicach

XL sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446  z późni. zmianami  ) zawiadamiam, że XL sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ryglicach,  odbędzie się 25 sierpnia (piątek) 2017 r. o godz. 15.30  w budynku Urzędu Miejskiego  w Ryglicach, sala nr 3 na I piętrze.


Uzasadnienie:

1) konieczność podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych (zmiana uchwały)
2) konieczność podjęcia do 31.08.2017 r. uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2017 r.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

           Stanisław Stanaszek

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie XL ( 40 ) nadzwyczajnej  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Ryglice w spółce Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryglice w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  
9. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
10. Wolne wnioski, zapytania, interpelacje
11. Zamkniecie XL ( 40)  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć