Informacje Ogólne

Wyniki Egzaminu klas VIII w Gminie Ryglice

Wyniki Egzaminu klas VIII w Gminie Ryglice

 

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r., w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.

1) języka polskiego

2) matematyki

3) języka obcego nowożytnego.

Do egzaminu ósmoklasisty w Gminie Ryglice przystąpiło 134 uczniów.

Najlepszy wynik, wg. skali stanin stosowany w pomiarze dydaktycznym, który odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację, uzyskały szkoły z Woli Lubeckiej i Ryglic.

Wyniki w poszczególnych szkołach gminy prezentują się następująco:

 

 

Cieszę się, że w naszych szkołach średni wynik z języka polskiego i matematyki jest o wiele wyższy niż wyniki średniej krajowej.

Dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom dziękuję za trud włożony w przygotowanie uczniów i osiągnięcie przez nich bardzo dobrych wyników pomimo, iż w drugim półroczu funkcjonowało zdalne nauczanie.

Składam serdeczne gratulacje uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć