Informacje Ogólne

VIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

VIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że VIII Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 26 kwietnia (piątek) 2019 r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala nr 3.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie VIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII nadzwyczajnej sesji RM VIII kadencji.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w spawie zmiany uchwały budżetowej nr IV/27/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/28/18 Rady miejskie w Ryglicach z dnia 28 grudnia 2018r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryglice na lata 2019-2038.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ryglice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp z.o.o dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ryglice do realizacji projektu pn; ”Nowa jakość pomocy społecznej- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryglicach”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Uniszowa
13. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2018 rok
14. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryglice na lata 2016-2025
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 za rok 2018
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ryglice za rok 2018
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryglice w roku 2018
18. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach - informacja
19. Wolne wnioski. Zapytania.
20. Zamkniecie VIII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
             Marek Dudowicz

 

Link do transmisji wideo:

https://www.youtube.com/watch?v=jDBjGD1x0WQ

Wróć