Informacje Ogólne

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Projekt „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Usuwamy azbest

 

 

 

Od 20 sierpnia można składać w urzędzie wnioski o odbiór eternitu i innych materiałów zawierających azbest. Gmina Ryglice zawarła umowę na utylizacje azbestu z co najmniej 30 dachów i 45 pryzm. Usługa dla mieszkańców jest całkowicie bezpłatna i trwać będzie przez 3 lata lub do wykorzystania limitów.

 

Na ten cel gmina Ryglice jako lider wraz Gromnikiem, Rzepiennikiem Strzyżewskim oraz Ciężkowicami pozyskała dotację w kwocie 1 443 tys. zł, z czego do naszej gminy trafi ponad 370 tys. zł, co stanowi 85% kosztów zadania. Pozostałe 15% każda z gmin pokryje ze środków swojego budżetu.

 

  Osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji prosimy o kontakt z Sewerynem Gutkowskim, Sekretarzem Gminy Ryglice w Urzędzie Miejskim w Ryglicach (I piętro, pokój nr 4) lub telefonicznie pod nr 14 644 36 12.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Seweryn Gutkowski

 

Usuwanie Azbestu !

 

Każdy mieszkaniec może zgłosić w urzędzie w Ryglicach chęć usunięcia azbestu ze swojej posesji. Usługa jest bezpłatna. Termin nieprzekraczalny: 30.06.2020r. Więcej informacji pod nr tel.: (14) 6443 612.

 

Na podstawie porozumienie między 4 gminami: Ryglice, Gromnik, Cieżkowice, Rzepiennik Strzyżewski został złożony wniosek o dofinansowanie usuwanie azbestu z terenu naszych miejscowości. Każdy zainteresowany może zgłosić w swojej gminie potrzebę usunięcia azbestu ze swojej posesji. W rama projektu finansowane są w 100 % usługi polegające na demontażu materiałów zawierających azbest z dachu lub z pryzm składowanych na posesji.

Po złożeniu wniosku w swojej gminie, specjalistyczna firma ustali telefonicznie z mieszkańcem termin wywozu.

W przypadku demontażu eternitu z dachów mieszkaniec jest zobowiązany dokonać zgłoszenia tego faktu w wydziale budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie, natomiast pozostałe formalności załatwia firma. Materiał zawierający azbest trafia na specjalne składowisko w Tarnowie, gdzie podlega utylizacji.

Całość usługi dla mieszkańców jest bezpłatna. Koszty zadania w 85 % pokrywane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 15 % dopłaca gmina z środków własnych.

 

Projekt „ Proekologiczne przedsięwzięcie Gmina Partnerskich Ryglice, Gromnik, Cieżkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Wróć