Informacje Ogólne

Rusza procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Uniszowa

Rusza procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Uniszowa

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA RYGLIC

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Uniszowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz.2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ryglicach uchwały Nr VIII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice dla wsi Uniszowa

Zainteresowani, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz.1945) mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia do 23 stycznia 2020r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz.2081) podaję do publicznej wiadomości, że opracowanie planu miejscowego toczyć się będzie z udziałem społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia  23 stycznia 2020r. zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. : w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem rozpatrującym wnioski jest Burmistrz Ryglic.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

Wróć