Informacje Ogólne

Rekrutacja do Projektu "CISERWIS"

Rekrutacja do Projektu "CISERWIS"

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna SerwiS ZAPRASZA do
udziału w projekcie "CISERWIS" współfinansowanym z EFS w ramach 9 Osi
priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 Poddziałanie
9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020. Rekrutacja trwa od 15.05.2018 - 30.05.2018 w biurze projektu:
ul. Krakowska 13/3 (I piętro).Oferujemy max. 1,5 roczny udział w jednym z wybranych warsztatów:
budowlanym, gastronomicznym lub wikliniarsko - pamiątkarskim mający na
celu nabycie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo
wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa.
Uczestnikowi przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 100%
zasiłku dla bezrobotnych/miesiąc (z wyj. okresu próbnego, tj. 1
miesiąca – 50% zasiłku), zwrot kosztów dojazdu, codzienny posiłek,
odzież robocza.


W projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem
lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają
aktywności społecznej, a w szczególności: doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie powiatu
Tarnowskiego i miasta Tarnowa. Szczegółowe informacje na stronie
www.cistarnow.pl w biurze projektu lub pod nr. tel 570 800 065.

Wróć