Ogłoszenia i komunikaty

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Informacje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Informacje

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Ryglice informuję, iż popiół z domowych palenisk nadal będzie odbierany sprzed posesji położonych na terenie gminy Ryglice, jednakże należy go zgromadzić w osobnym worku (nie mogą to być worki przeznaczone do segregowania odpadów!) i wystawić w terminie odbioru pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji. Niedopuszczalne jest wsypywanie popiołu do pojemnika z odpadami zmieszanymi jak również zalewanie popiołu wodą w pojemniku!

Ponadto popiół można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryglicach (PSZOK) zlokalizowanego pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 13, 33-160 Ryglice. Odpady można dostarczać pod ww. adres we wskazane dni tj.:

a) wtorek w godzinach: 8.00 – 12. 00;

b) piątek w godzinach: 8.00 – 15.00, jednakże możliwe jest również indywidualne ustalenie terminu odbioru odpadów w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez mieszkańca Gminy Ryglice.

Wyraźnie należy zaznaczyć, iż zrzut odpadu na PSZOK może nastąpić tylko w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Ryglicach obsługującego PSZOK.

 

PSZOK przyjmuje odpady:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Opis kontenera/pojemnika/ miejsca składowania

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Papier, tektura”

 

20 01 01

Papier i tektura

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne”

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

15 01 04

Opakowania z metali

Metal - drobny złom”

 

20 01 40

Metale

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

Szkło”

 

20 01 02

Szkło

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

Odzież, tekstylia”

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

Chemikalia, opakowania po substancjach niebezpiecznych”

 

16 01 03

Zużyte opony

Zużyte opony”

 

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”

 

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

 

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Czysty gruz”

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Gruz zanieczyszczony”

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 02 02

Szkło

Szkło z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych”
(szyby okienne, lustra, szkło żaroodporne)

 

 

 

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki, rtęciówki”

 

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie”

Akumulatory”

 

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji (zielone)

Odpady zielone”

 

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe”

-------------

31.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

Przeterminowane leki”

32.

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popioły z palenisk

Popioły z palenisk”

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne tj. odpady powstałe w gospodarstwach domowych po okazaniu dowodu potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej.

 

Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a)   odpady zawierające azbest,

b)   szyby samochodowe,

c)   szkło zbrojone i hartowane,

d)   zmieszane odpady komunalne,

e)   części samochodowe.

f) opony traktorowe

g) odpady styropianu (pozostałości po wykonaniu elewacji budynku traktowane są jako odpad z działalności gospodarczej, które ma usunąć firma wykonująca elewację).

 

Wszelkie pytania, wątpliwości jak i potrzebę odbioru/dostarczenia odpadów na PSZOK w Ryglicach prosimy zgłaszać do pracowników referatu gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Ryglicach, pokój 04 i 05 na parterze Urzędu lub pod nr tel. 14 644 36 45, 14 644 31 54.

 

Wróć