Informacje Ogólne

Projekt dla osób niepełnosprawnych

 

Mały krok, ale do przodu! Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie z Miasta i Gminy Tarnów

 

Czas trwania projektu : 01.01.2018 - 30.09.2019

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób niepełnosprawnych
 (35 K, 25M) z terenu Miasta i Gminy Tarnów poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia, ukierunkowanego na likwidację ich osobistych barier oraz reintegrację społeczną i zawodową
i zwiększenie szans na zatrudnienie i utrzymanie zatrudnienia.

 

Główne działania:

1. Identyfikacja potrzeb uczestników

2. Realizacja podstawowej ścieżki motywującej

3. Aktualizacja kwalifikacji zawodowych beneficjentów oraz szkolenia zawodowe

4. Wsparcie reintegracji społecznej uczestników projektu przez asystentów osób niepełnosprawnych

 

Grupa docelowa:

60 osób (35 K, 25 M) , którzy uczą się lub zamieszkują na terenie woj. Małopolskiego (MiGm Tarnów), zagrożonych (a nawet już doświadczających) wykluczenia społecznego z powodu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym, niepracujących lub bezrobotnych.

Wiek: 18-24 lata.

Rekrutacja zakłada nabór w dwóch turach (2 x 30 osób), w I i III kwartale realizacji projektu

 

Szczegółowe działania:

 

1. Identyfikacja potrzeb uczestników (realizowana przez doradców zawodowych/psychologów)

-  wywiady pogłębione grupowe

- tworzenie IPD (doradca zawodowy)

- indywidualne konsultacje z psychologiem

 

2. Realizacja podstawowej ścieżki motywującej

- wyjazd integracyjny dla uczestników projektu (3 dni) – w trakcie wyjazdu „Impuls do zmiany - szkolenie motywacyjne”

- Trening Umiejętności Psychospołecznych

 

3.  Aktualizacja kwalifikacji zawodowych beneficjentów oraz szkolenia zawodowe

- poradnictwo grupowe (warsztaty grupowe z doradcą zawodowym)

- poradnictwo osobiste doradców zawodowych  - tworzenie Indywidulanych Planów Zatrudnienia

- szkolenia zawodowe – 150 h

- staż zawodowy - 3 miesiące

- warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy

 

4. Wsparcie reintegracji społecznej uczestników projektu przez asystentów osób niepełnosprawnych

 

Uczestnikom projektu przysługuje:

- stypendium szkoleniowe

- stypendium stażowe

- catering na zajęciach grupowych

- zwrot kosztów dojazdu

- materiały szkoleniowe

 

Udział w projekcie jest całkowicie  bezpłatny !!!

 

Wróć