Informacje Ogólne

Podpisane umowy na rewitalizację Lubczy

          W Urzędzie Miejskim w Ryglicach zostały podpisane umowy na rewitalizację wsi Lubcza. Gmina Ryglice przeprowadziła przetarg nieograniczony na roboty budowlane p.n.: „Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, Gmina Ryglice – ETAP II – roboty budowlane”:

- Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku „Wolanka”,

- Część II: Odtworzenie istniejącego budynku „ochronki” z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz  z zagospodarowaniem terenu.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. W wyniku  rozstrzygniętego postępowania wyłoniono wykonawców:

Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku „Wolanka” na kwotę: 341 185,94 złotych, został wybrany Wykonawca, Bridge Engineering BG mgr inż. Bartłomiej Gorczyca, ul. 17 stycznia 161, 38-200 Jasło,

Część II: Odtworzenie istniejącego budynku „ochronki”  z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz  z zagospodarowaniem terenu” na kwotę: 3 699 243,88 złotych, został wybrany Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp. J., 33-100 Tarnów, ul. Okrężna 4.

Inwestycja dotowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć