Informacje Ogólne

Plany urządzenia lasu

Plany urządzenia lasu

W związku z realizacją zadania pt. ”Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Tarnowskiego” zleconego na podstawie umowy nr ZP.273.42.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., przez Powiat Tarnowski w  Gminie Ryglice Burmistrz Ryglic informuję, że  projekt uproszczony planów urządzenia lasów został wyłożony do publicznego wglądu w tutejszym Urzędzie Miejskim w Ryglicach na okres 60 dni od dnia 14 grudnia 2018 r., do dnia 12 lutego 2019r., oraz Obwieszczenie o wyłożeniu zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1532174,uproszczony-plan-urzadzenia-lasu-na-terenie-gminy-ryglice.html na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ryglicach.  Zgodnie z Art. 21 ust. 4, 5 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2017 poz. 788 ze zm.) właściciele lasów mogą zapoznać się z dokumentem w terminie wyłożenia projektu tj. do dnia 12 lutego 2019 r.,  oraz w okresie 30 dni, od wyłożenia tj do 14 stycznia 2019r., mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski do projektu. 


 

  • Dodatkowo  firma "TAXUS UL” Sp. z o.o.,z siedzibą w Warszawie,  ul. Płomyka 58 będzie pełnić dyżur w sprawie pytań wniosków i zastrzeżeń mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w dniu 08 stycznia 2019r., na parterze ( naprzeciw Urzędu Pocztowego ). 
Zapraszam do zapoznania się z dokumentem. 
 
Burmistrz Ryglic
 
Paweł Augustyn

Wróć