Informacje Ogólne

Opłaty za śmieci

 

Od dnia 17 listopada 2020 roku rozpoczęła się weryfikacja wszystkich złożonych deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegająca na sprawdzeniu liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie z podaną w deklaracji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania, zameldowania na pobyt stały lub czasowy na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości (zmiana adresu zameldowania, zgłoszenie nowonarodzonych dzieci, zamieszkiwanie osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów – szczególnie w obecnej sytuacji epidemiologicznej wiele osób zdecydowało się na powrót do kraju), właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ogólna liczba mieszkańców Gminy to około 11 824 osób, natomiast za odbiór odpadów płaci 9 356 osób. Obowiązek opłaty za śmieci nakłada bezpośrednio ustawodawca, w związku z tym w 2019 roku został wyodrębniony osobny rachunek bankowy, a gmina nie może dopłacać do odpadów na zasadzie subsydiowania skrośnego, tzn. dofinansowania z subwencji czy też innych dochodów własnych.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Ryglicach w pok. nr 4 lub 5, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej  (wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

Bądźmy uczciwi wobec siebie. Płaćmy sumiennie każdy za swoje śmieci.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć