Informacje Ogólne

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/183/20 Rady Gminy Ryglice z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

BURMISTRZ GMINY RYGLICE ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego pt. "Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacyjnej wśród mieszkańców Gminy Ryglice" przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku w zakresie sportu i rekreacji.

 

Więcej informacji na stronie BIP:
https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1870220,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-zadan-publicznych-w-zakresie-sportu-i-rekreacji.html

Wróć