Informacje Ogólne

"Nowy Start" dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

"Nowy Start" dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

„NOWY START II" - dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które:

* utraciły zatrudnienie z przyczyn NIE DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA DO 6 MIESIĘCY
* są w okresie wypowiedzenia z przyczyn NIE DOTYCZĄCYCH PRACOWNIKA
* otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony
* odchodzących z rolnictwa

Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: STAŻE, SZKOLENIA, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

STAŻ
- przekwalifikowanie zawodowe
- organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

SZKOLENIE
- przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji
- finansowane do kwoty 3250zł
- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE
- forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy
- refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

Zachęcam do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat
projektów na stronie www.nowystart2.pl

Wróć