Informacje Ogólne

Nieodpłatna pomoc prawna

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zachęcają mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej, której nie jest stać ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej , składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zaznaczyć należy , że nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania .Każdy uprawniony mieszkaniec  może uzyskać pomoc prawną w dowolnym wybranym przez siebie punkcie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym.
  2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
  3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym i sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sadowo administracyjnym.
  4. Nieodpłatną mediacją
  5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowe lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowaniu i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia do rozpoczęcia działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  1. Działanie dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  2. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po omówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Od stycznia 2020r. w 8 gminach Powiatu Tarnowskiego mieszkańcy mogą korzystać dodatkowo z posiedzeń mediacyjnych powadzonych przez adwokata lub radcę prawnego będącego jednocześnie mediatorem. Punkty mediacyjne zlokalizowane są w Zakliczynie(wtorek(, Wierzchosławicach(środa), Ciężkowicach ( piątek),Tarnowcu (wtorek), Pleśnej (piątek).

Stroną inicjującą nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona

 

Uwaga!

Osoby , które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu osobiście lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się , mogą otrzymać poradę przez telefon lub Internet a dla kobiet w ciąży udzielanie poradnictwa odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń na wizyty dokonuje się pod nr tel.  14 688 33 27 w godz. 7.30 do 15.30

 

 

Wróć