Informacje Ogólne

"NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD JESIENNY 2019 ROKU W GMINIE RYGLICE"

"NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD JESIENNY 2019 ROKU W GMINIE RYGLICE"

Z przyjemnością informujemy, że rusza kolejna edycja konkursu na NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD GMINY RYGLICE. Tym razem o tytuł ten powalczą ogrody w jesiennej scenerii. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 sierpnia 2019 r. Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

 

 

Regulamin konkursu pn.

"NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD JESIENNY 2019 ROKU W GMINIE RYGLICE"

 

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje wszystkie warunki konkursu.

§ 1. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców gminy Ryglice do poprawy stanu czystości, ładu
i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji. Celem jest również pokazanie, że stan otoczenia ma istotny wpływ nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną gminy Ryglice.

§ 2. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest gmina Ryglice, Przewodnicząca Zarządu Miasta Ryglice, Sołtysi gminy Ryglice oraz Stowarzyszenie Koło Pań "Rygliczanki" w Ryglicach.

2. Konkurs odbędzie się pod patronatem Burmistrza Ryglic.

§ 3. WARUNKI KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele ogrodów z terenu gminy Ryglice, którzy samodzielnie urządzili swój ogród.

2. Informacje o konkursie podane zostaną do wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ryglicach, stronie internetowej gminy Ryglice oraz profilu facebook gminy Ryglice.

3. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

1) w pierwszym etapie wyłonione zostaną trzy najpiękniejsze ogrody w danej miejscowości (miejsca: I, II i III). Do drugiego etapu zakwalifikowane zostaną ogrody, które zajęły I miejsca.

2) w drugim etapie wyłonione zostaną trzy najpiękniejsze ogrody w gminie Ryglice (miejsca: I, II, III), w tym ogród, który zajmie I miejsce i otrzyma tytuł "OGRÓD OGRODÓW".

4. Kryteria oceny ogrodów: przedmiotem oceny ogrodów będzie ogólna estetyka oraz bieżąca konserwacja, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) 0-10 pkt. czystość, ład i porządek na terenie posesji ogrodowej;

2) 0-10 pkt. ciekawie dobrana kompozycja roślinna, ogród kwiatów;

3) 0-10 pkt. dodatkowe elementy małej architektury;

4) 0-10 pkt. różnorodność krzewów, zadrzewienia;

5) 0-10 pkt. niepowtarzalny klimat ogrodu.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 08 września 2019 r. w Ryglicach.

6. Zdjęcia oraz informacje o przebiegu, wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej gminy Ryglice,  profilu facebook gminy oraz w lokalnym czasopiśmie "W Paśmie Brzanki". Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikowanie zdjęć zgłoszonych ogrodów.

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, zakupione ze środków budżetu gminy Ryglice, w tym środków funduszy sołeckich.

8. Zgłoszenia do konkursu należy składać na piśmie do Przewodniczącej Zarządu Miasta Ryglice, Sołtysa danej miejscowości lub pracownika ds. promocji gminy Ryglice (zgłoszenia w formie e-mail oraz fax nie będą brane pod uwagę).

9. Druki deklaracji uczestnictwa w konkursie można pobrać u Przewodniczącej Zarządu Miasta Ryglice, Sołtysa danej miejscowości lub pracownika ds. promocji gminy Ryglice. Formularze deklaracji dostępne są także na stronie internetowej gminy Ryglice oraz profilu facebook gminy Ryglice.

10. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 10 sierpnia 2019 r. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jeden ogród.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele ogrodów z terenu gminy Ryglice, zgłoszonych przez organizacje i instytucje społeczne, właścicieli posesji lub osoby trzecie (po uzyskaniu pisemnej akceptacji właściciela ogrodu i wypełnieniu druku deklaracji uczestnictwa w konkursie).

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i prowadzenie ogrodu przez właściciela.

§ 5. KOMISJA KONKURSOWA

1. Wyboru najpiękniejszego ogrodu dokonuje Komisja Konkursowa.

2. Komisję Konkursową powołują organizatorzy, w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

3. Komisja Konkursowa dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów:

1) Przegląd ogrodów w pierwszym etapie odbędzie się w terminie od 19 sierpnia 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r.

2) Przegląd ogrodów w drugim etapie odbędzie się w terminie od 26 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wróć