Informacje Ogólne

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Ryglic ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXVII/208/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 5 kwietnia 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.

Komitet Rewitalizacji Gminy Ryglice, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Ryglic, zwanego dalej Burmistrzem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

  1. Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Ryglice, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

  2. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Ryglice.

  3. Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Ryglicach oraz zarządzeń Burmistrza Ryglic związanych z rewitalizacją.

 

Komitet liczy od 6 do 14 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym programem rewitalizacji.

 

Przeczytaj pełną treść ogłoszenia

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

 

Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona została na stronie internetowej www.ryglice.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryglice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ryglicach.

Wróć