Informacje Ogólne

LVI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

LVI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że LVI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 13 listopada 2018r., (wtorek) godzina 14.00 w Sali obrad ( I piętro pok. Nr 3 ) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
Stanisław Stanaszek  


Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie LVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/18
4.    Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/18 - Przedszkola
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2019
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu poprawy gospodarki wodno- ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracjami Tuchów Środkowa-Biała oraz Ryglice: Lubcza-Wola Lubecka. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice na lata 2019-2021
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice
8.    Wolne wnioski i zapytania. Interpelacje
9.    Zamkniecie LVI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

Wróć