Informacje Ogólne

LIV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

LIV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że LIV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach,  odbędzie się  11 października  (czwartek) 2018 r. o godz. 14.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

Przewodniczący Rady
Stanisław Stanaszek

 

Planowany porządek obrad:
 

1.  Otwarcie LIV  sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z  LII  nadzwyczajnej sesji RM.
4.  Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym
5.  Informacja z przebiegu wykonania budżetu JST- Gminy Ryglice za I półrocze 2018 roku
6.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ryglice
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów powiązanych na 2018 rok.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ryglice
9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu altany rekreacyjnej w Ryglicach
10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu boiska wiejskiego w Zalasowej
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wiaty w Zalasowej
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
14.  Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Lubcza.
15.  Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
16.  Zamkniecie LIV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

Wróć