Informacje Ogólne

L sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

L sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że L sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 11 czerwca (poniedziałek) 2018 r. o godz. 16.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach

Stanisław Stanaszek

 

1. Otwarcie L sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ryglice do organu regulacyjnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf Spółki komunalnej „Dorzecze Białej” sp z.o.o dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ryglice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
9. Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
10. Zamkniecie L sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

Wróć