Informacje Ogólne

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R

        Burmistrz Ryglic informuje, iż w dniach 14 października - 23
października 2020 r.  odbędą się konsultacje społeczne Programu
współpracy gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Ryglice na
rok 2021.

        Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe działające
na terenie gminy Ryglice, w zakresie określonym w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz.
1057 z późn. zm.).

        Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ryglicach, 
tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz w pokoju
nr 06 na parterze Urzędu (Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 - 16:00).

        Opinie i uwagi składać należy w:
1) formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Ryglicach
lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul.
Rynek 9
2) formie elektronicznej na adres: gmina@ryglice.pl.

        Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do
dnia
23 października 2020 r. (decyduje data wpływu).

        Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę
prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i
dane kontaktowe podmiotu, sposób reprezentacji podmiotu, cele statutowe
uprawniające do konsultacji Programu współpracy, odpowiedni artykuł,
ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z
uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

        Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane
mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu.
(Załączniki do pobrania)

Więcej informacji na stronie BIP:
https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1830725,konsultacje-spoleczne-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2021-r.html

Wróć