Informacje Ogólne

KONKURS DLA DZIECI „CHCEMY ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM”

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI „ CHCEMY ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM

 

§ 1

Celem Konkursu jest:

1.)Podniesienie świadomości dzieci na temat zanieczyszczeń powietrza oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza.

2.)Wzmocnienie postawy proekologicznej u dzieci, jako pokolenia przyszłych decydentów.

3.)Zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dotyczących m.in. spalania odpadów.

4.)Pobudzenie kreatywności wśród dzieci i i młodzieży oraz zachęcenie do podejmowania działań twórczych

5.)Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu.

§ 2

 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Ryglicach.

2. Konkurs organizowany jest w ramach akcji edukacyjnej prowadzonej przez Ekodoradcę UM w Ryglicach w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze”.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3

 

1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w Gminie Ryglice. Konkurs podzielony na następujące kategorie:

1) uczniowie klas I-III

2. Uczniowie klas IV-VI

Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 4

 

1.Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nigdzie poprzednio niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.

3. Uczniowie wykonują pracę konkursową zgodną z celami konkursu.

4. W pracach nie mogą być używane nazwy, logotypy produktów handlowych.

6. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą :

 

- Tytuł pracy oraz kategorię

- Imię i nazwisko autora/ów pracy, wiek, klasa

- Nazwę placówki

Imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczestnikiem/ami konkursu

7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

zgodę powinna zostać opatrzona podpisem rodziców/opiekunów uczestnika/ów konkursu. Brak zgody będzie równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu.

8. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi., nie przedstawianymi na innych konkursach.

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do

konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na Organizatora. Realizacja konkursu w ramach projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze”.

 

§ 5

 

Ogólnym tematem prac konkursowych jest ” Ochrona Powietrza.” Tematem pracy konkursowej może być: Przedstawienie sposobu na zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza lub likwidację tego zanieczyszczenia. Autor powinien wykazać się wiedzą na temat zanieczyszczeń i sposobów ich zwalczania.

Przedstawienie źródła zanieczyszczeń i skutków jakie to zanieczyszczenie powoduje dla człowieka i środowiska.

§ 6

Forma prac konkursowych:

 

1. Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 lub A4 dowolną techniką.

 

§ 7

Ocena prac konkursowych

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs,

wyłaniając laureatów 5 miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz w przypadku wysokiego poziomu artystycznego po 5 dodatkowych wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe gadżety.

 

§ 8

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) kreatywność, oryginalność, pomysłowość.

4) stopień trudności wykonania.

5) forma estetyczna pracy

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 9

Termin ogłoszenia konkursu 31.05.2017 r.

 

Prace należy składać w terminie do 20.06 2017 r. w szkołach.

 

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017r. w poszczególnych szkołach

O szczegółach rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkurs Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest oświadczenie rodzica o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wróć