Informacje Ogólne

Konieczność złożenia nowych deklaracji

Konieczność złożenia nowych deklaracji

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości stawek od 1 stycznia 2020 roku

 

Konieczność złożenia nowych deklaracji

 

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały Nr XV/105/19 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych będzie obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywała stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Nowe wzory deklaracji można pobrać ze strony internetowej http://ryglice.pl/mieszkam-6/gospodarka-odpadami.html, zakładka: mieszkam - gospodarka odpadami lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pokój numer 04 lub 05 na parterze.

Deklaracje należy składać w terminie od dnia 2 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Ryglicach – pokój numer 04 i 05 na parterze lub listownie na adres: 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9.

Terminy wnoszenia opłaty oraz numery rachunków nie ulegają zmianie.

Zmiana metody naliczenia oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o kontakt osobisty - Urząd Miejski w Ryglicach – pokój numer 04 lub 05 na parterze lub telefoniczny - 14 644 36 45 lub 14 644 36 54.

 

Wróć