Informacje Ogólne

Informacja o XXXIX nadzwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Informacja o XXXIX nadzwyczajnej sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 18 lipca (wtorek) 2017 r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.


Uzasadnienie do zwołania sesji nadzwyczajnej:


Konieczność zabezpieczenia udziału środków własnych na realizację zadania związanego z uzyskaniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim w sprawie budowy chodnika w Ryglicach


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
Stanisław Stanaszek
Porządek obrad :

1. Otwarcie XXXIX nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokół z XXXVIII sesji RM.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ryglice w latach 2013-2017 oraz „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryglice”
8. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
9. Zamkniecie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Wróć