Informacje Ogólne

14 000 zł na „Aktywną tablicę” dla Jonin

14 000 zł na „Aktywną tablicę” dla Jonin

Gmina Ryglice, jako organ prowadzący szkoły, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:  14 000 zł (słownie zł: czternaście tysięcy), z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie sprzętu lub pomocy dydaktycznych, przy czym w odniesieniu do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Joninach udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość wkładu własnego stanowi 20% wartości zadania publicznego.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 17 500,00 zł (słownie zł: siedemnaście tysięcy pięćset).

Mamy nadzieję, że zakup nowych technologii informatycznych wpłynie na szybszą i efektywniejszą naukę dzieci i młodzieży.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

Wróć