Pomoc Społeczna

Gmina Ryglice przyjazna seniorom


Jedni są wiecznie młodzi,
Drudzy wiecznie starzy
To kwestia charakteru,
A nie kalendarzy…”
/
Jan Sztaudynger/

 

Seniorzy stanowią znaczącą i ciągle rosnącą grupę społeczną. Starość nie musi być barierą ani problemem, a osoba starsza ciężarem dla najbliższych i otoczenia. Ze starością związane są szczególne zachowania i skłonności , dlatego należy o tym pamiętać.

Zgodnie z literaturą dotyczącą pracy z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi należy brać pod uwagę bariery i problemy jakie mogą się pojawić niemal u większości tych osób. Są to:

  1. problemy wynikające z barier ekonomicznych np. zbyt niskie świadczenia, dodatkowe wydatki związane ze stanem zdrowia i niepełnosprawnością, które znacząco wpływają na możliwości pełnego zaspokajania potrzeb,

  2. problemy wynikające z utrudnionego dostępu do środków komunikacji i transportu,

  3. problemy wynikające z barier psychicznych (zaburzona samoocena, wycofanie się, zaburzony kontakt i komunikacja) zaburzone relacje z otoczeniem,

  4. problemy społeczne – stereotypowe postrzeganie osób starszych, izolacja społeczna, utrudniony dostęp do rehabilitacji, leczenia.

 

Równie ważne stają się problemy z jakimi borykają się osoby starsze. Są to problemy związane z pełnieniem ról społecznych, pogłębiająca się izolacja społeczna, ograniczanie kontaktów towarzyskich, niska motywacja osób starszych, lęk przed stygmatyzacją społeczną - taka sytuacja prowadzi zawsze do izolacji i wycofania. Osoby starsze obawiają się, że pomoc ze strony gminy, a w szczególności pracownika socjalnego będzie zagrożeniem dla ich niezależności.

Obawy o przyszłość oraz zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa towarzyszą nie tylko osobie starszej, ale też całej rodzinie. Dlatego bardzo ważne jest wsparcie emocjonalne, kontakty z młodymi ludźmi, dziećmi, wnukami czy prawnukami. Również posiadanie przyjaciół i znajomych w sposób istotny wpływa na lepszą kondycję psychiczną osób starszych.

Etykiety, jakie społeczeństwo przykleja seniorom sprawiają, że wielu z nich zaczyna
o sobie myśleć zgodnie ze stereotypem i zachowywać się tak, jak się ich postrzega..
A to nieprawda. Seniorzy chcą poza samotnym siedzeniem w domu przed telewizorem zobaczyć, co dzieje się dookoła, dowiedzieć się tego, czego nie mogli dowiedzieć się wcześniej.

Dlatego Gmina Ryglice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – jako kreator polityki społecznej na terenie gminy zapewnia usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób, które takiej pomocy potrzebują, ale także podejmuje działania, które mają na celu rozszerzenie usług społecznych zmierzających do zaspokojenia potrzeb i pragnień osób starszych oraz pozwolą zaktywizować tę grupę społeczną. Jednym z najważniejszych celów polityki senioralnej jest stworzenie warunków do wydłużenia aktywności osób starszych zarówno społecznej, fizycznej jak i kulturalnej oraz do samodzielnego i zdrowego, bezpiecznego
i niezależnego życia.

W tym celu aplikowano o środki finansowe zarówno do Wojewody Małopolskiego jak też wykorzystano szanse jakie dawał Budżet Obywatelski. W tym drugim przypadku,
to właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa (głosującego na nasze propozycje) Gmina Ryglice będzie mogła wspomagać osoby starsze.

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Małopolskiego, na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostaną wykorzystane na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą. Prowadzenie tego zadania zostało zlecone organizacji pozarządowej, która odpowiedziała na zaproszenie do składania ofert i przygotowała ofertę na prowadzenie tego zadania. Tą organizacją jest Stowarzyszenie „My Pogórzanie ”.

Łącząc te dwa zadania, zapraszamy serdecznie wszystkie chętne osoby starsze
w wieku 60 lat i więcej do systematycznego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych
w Klubach Seniora w trzech największych miejscowościach naszej gminy. Nie ma rejonizacji, więc każda chętna osoba może wybrać sobie klub, który jej najbardziej odpowiada
i skorzystać z proponowanych zajęć, a także będzie mogła wprowadzić własne pomysły na działalność klubu. Kluby seniora oferują:

  • zajęcia ruchowo – zdrowotne;

  • zajęcia artystyczne;

  • spotkania z ciekawymi ludźmi i specjalistami;

  • wyjazdy integracyjne, kulturalne i rekreacyjne;

  • integrację międzypokoleniową;

  • zajęcia integracyjne i okolicznościowe

 

Celem tych zajęć jest zwiększenie aktywności osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, a także stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju pasji i zainteresowań, promowanie zdrowego stylu życia, a także do integracji międzypokoleniowej.

Innym oferowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wsparciem seniorów jest włączenie się Gminy Ryglice do ogólnopolskiej Kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Kampania społeczna „Bezpieczny i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy będzie poruszała najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych, regularnie przygotowując materiały edukacyjne i promocyjne o jak najszerszym spektrum odbioru. Kampania ma też na celu przedstawienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom, a w szczególności zapobieganie oszustwom, nieuczciwym praktykom przedsiębiorców , nadużyciom w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemocy wobec osób starszych, dyskryminacji ze względu na wiek itp.

Uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie związane ze osobami starszymi pozwoli na wzmocnienie tradycyjnej roli ludzi starszych w rodzinie i społeczeństwie jako osób kształtujących tożsamość rodzinną, regionalną i narodową.

Od marca br. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie również zadanie pn. „KOPERTA ŻYCIA”.

Projekt ten skierowany jest do osób starszych, chorych, samotnych – które
w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia muszą skorzystać z pomocy pogotowia ratunkowego. W takich właśnie sytuacjach” Koperta Życia” jest niezwykle ważna, ponieważ niejednokrotnie ratuje życie.

W ramach tego projektu między innymi osoby starsze , samotne wyposażone zostaną w KOPERTY ŻYCIA . „Koperty Życia” - są to specjalne plastikowe koperty , w których zapisane będą dane osobowe oraz najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki oraz kontakty do najbliższych.

Zestaw „Koperta Życia” składa się z foliowej koperty zabezpieczonej do trwałego przechowywania w lodówce, karty informacyjnej potwierdzonej przez lekarza oraz naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki . Koperta ta powinna znajdować się w lodówce czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i jest łatwo dostępne. Dzięki umożliwieniu szybkiego i łatwego dotarcia do najważniejszych informacji o stanie zdrowia ,szczególnie gdy osoba jest nieprzytomna lub kontakt z nią jest ograniczony - można niejednokrotnie uratować życie. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia  ułatwia działanie służbom ratunkowym oraz umożliwia ratownikom udzielenie natychmiastowej pomocy.

Dystrybucją Kopert Życia ( wraz z formularzami , naklejkami) zajmować będą się pracownicy socjalni GOPS oraz udzielać będą szczegółowego instruktażu dotyczącego sposobu wypełnienia formularzy lub pomogą w ich wypełnieniu, w przypadku takiej konieczności.

Koperty Życia będą rozdawane na bieżąco w miarę potrzeb, jednak w pierwszej kolejności otrzymają je osoby samotne, chore, niepełnosprawne korzystające z pomocy GOPS.

 

Wszystkie te działania finansowane będą z budżetu Gminy Ryglice oraz budżetu Wojewody Małopolskiego.

Wróć