Informacje Ogólne

DOBRE PRAKTYKI Gminy RYGLICE!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przeprowadziła analizę uwarunkowań realizacji usług publicznych świadczonych przez samorząd gminny i powiatowy. Jej celem z jednej strony było określenie najważniejszych barier we wdrażaniu tych usług oraz wskazanie możliwości zwiększania ich dostępności i poprawiania ich jakości, z drugiej zaś identyfikacja dobrych praktyk zarządczych i organizacyjnych związanych z realizacją zadań stojących przed samorządami terytorialnymi.

Efekty tej analizy zostały przedstawione w publikacji pt.: „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje.”

(link do publikacji w wersji PDF:

 

http://www.frdl.org.pl/pliki/frdl/document/arek/MW/realiz_us_publ.pdf

 

Na uwagę zasługuje fakt, iżw publikacji tej zauważono i doceniono, uznając za wzorcowe DOBRE PRAKTYKI działania podejmowane przez gminę Ryglice (str. 90) dotyczące „Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza Aglomeracjami Tuchów-Środkowa Biała oraz Tarnów. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryglice.” Program realizowany jest w latach 2016-2018.

 

Wiodącym przykładem we wdrażaniu indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne jest gmina Ryglice (woj. małopolskie). Gmina, po szczegółowej analizie możliwości technicznych oraz dostępnych środków, wyznaczyła kierunki uporządkowania gospodarki ściekowej na swoim terenie w oparciu o budowę systemów sieciowych na obszarach o gęstej zabudowie oraz systemów indywidualnych na pozostałych terenach. Budowa indywidualnych systemów odbywa się na podstawie przygotowanego gminnego programu budowy oczyszczalni przydomowych. Program ten działa w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne gminy i właścicieli posesji. Władze gminne, chcąc chronić środowisko przyrodnicze oraz zapewnić mieszkańcom właściwe doradztwo, zleciły zewnętrznej firmie wykonanie indywidualnych projektów oczyszczalni przydomowych, z jednej strony dopasowanych do warunków terenowych poszczególnych działek, a z drugiej bazujących na technologii o wysokim efekcie ekologicznym (polskie zielone technologie – program Green Evo). Technologia ta wpływa korzystnie na stan małej retencji oraz ochronę lokalnych wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.”

Wróć