Edukacja

Czy połączenie szkół w Ryglicach jest uzasadnione?

Czy połączenie szkół w Ryglicach jest uzasadnione?

Każda istotna zmiana w funkcjonowaniu instytucji, przedsiębiorstwa czy jakiejkolwiek organizacji powoduje napięcie, obawy i mniej lub bardziej uzasadnione argumenty za utrzymaniem status quo.
Połączenie Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Ryglicach to niewątpliwie bardzo istotna zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu placówek, która pociągnie za sobą kilka ważnych decyzji. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu administrowania i zarządzania obiektem. Utworzenie zespołu nie spowoduje zmian dla uczniów, którzy pozostaną w tym samym budynku co obecnie, ani dla rodziców.
Jakie są zatem argumenty przemawiające za połączeniem szkół?
Dominującym argumentem jest argument ekonomiczny, jednak jest on podnoszony wyłącznie po upewnieniu się, że planowana zmiana nie pociągnie za sobą jakiegokolwiek negatywnego wpływu na uczniów, na poziom nauczania czy wizerunek połączonych placówek. Połączenie szkół obniży znacząco koszty ogólnego administrowania poszczególnymi placówkami wchodzącymi w skład zespołu, które będą działać pod kierownictwem jednego dyrektora, ze wspólną administracją i obsługą. Połączenie ułatwi korzystanie z bazy dydaktycznej i sprzętu szkolnego, tak aby maksymalizować ich wykorzystanie w procesie nauczania. Ponadto połączenie szkół w istotny sposób wpłynie na lepsze wykorzystanie potencjału kadry pedagogicznej połączonych placówek i wykluczy zawieranie dwóch umów przez jednego nauczyciela, zespół daje możliwość zatrudniania nauczyciela na różnych szczeblach edukacji na podstawie jednej umowy. Jest to bardzo ważne przy organizowaniu zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Jednocześnie należy zaakcentować, że nastąpi NIEZNACZNA redukcja w zatrudnieniu nauczycieli, która i tak czekałaby kadrę ponieważ czynniki demograficzne wskazują na malejącą liczbę dzieci. Spadek liczby uczniów w szkołach, a tym samym spadek liczby oddziałów w kolejnych latach będzie miał wpływ na liczbę zatrudnionych nauczycieli i ich wymiar czasu pracy. Proces ten nastąpiłby również w przypadku oddzielnego funkcjonowania placówek, natomiast połączenie szkół pozwoli zmniejszyć skutki tego procesu.
Po reorganizacji placówka będzie dysponować potężnym potencjałem dydaktycznym i infrastrukturalnym, pozwalającym na sprawną realizację ambitnych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki wychowawczej i działań kształtujących pozytywne wzorce zachowania.
Połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum, przeprowadzone były w Gminie Ryglice w Lubczy i w Zalasowej. Z perspektywy czasu widać, że reorganizacja nie wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie placówek, co więcej, widać kilka istotnych pozytywów, w szczególności w odniesieniu do kosztów utrzymania.
W 2015 roku subwencja oświatowa dla Publicznego Gimnazjum w Ryglicach wyniosła 1 462 323 zł a wydatki gimnazjum wyniosły 1 994 494 zł ( bez środków finansowych na dowozy uczniów do szkoły), powstałą różnicę 532 171 zł Gmina Ryglice pokryła ze środków pochodzących między innymi z podatków mieszkańców, czyli do każdego ucznia dopłacono 2 877 zł.
Znacznie mniejsze koszty utrzymania 1 ucznia kształtują się w Szkole Podstawowej w Ryglicach. W 2015 roku subwencja na tą szkołę wyniosła 1 718 830 zł, natomiast wydatki 1 865 695 zł, powstała różnica 146 865 zł została pokryta ze środków budżetu gminy.
Dla porównania, wysokość kosztów utrzymania zespołów szkół, w analizowanym roku budżetowym kształtowała się następująco: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej otrzymał subwencję oświatową w kwocie 2 964 264 zł, gdzie koszt funkcjonowania szkoły wyniósł 2 888 764 zł; Zespół Szkół w Lubczy odpowiednio 2 578 793 zł (subwencja oświatowa), koszt funkcjonowania
2 488 133 zł.
Analiza przeprowadzonego w 2015 roku audytu dotyczącego funkcjonowania placówek oświatowych i zasad ich finansowania, a także zachodzące zmiany demograficzne wskazują na konieczność zróżnicowanego podejścia do problemu utrzymania i rozwoju placówek oświatowych. Nie można bowiem nie liczyć się z kosztami ich utrzymania gdy zmiany demograficzne wskazują na konieczność ich aktualizacji. Stwierdzić należy, ze racjonalizacja wykorzystania bazy oświatowej w efekcie przyczyni się do prawidłowego finansowania oświaty, co prowadzi w konsekwencji do podniesienia jakości infrastruktury szkolnej i jakości kształcenia.


Łukasz Gawron
(na podstawie danych Referatu Księgowości Urzędu Miejskiego w Ryglicach oraz Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Ryglicach).

Wróć