Informacje Ogólne

AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODYCH SUBREGIONU TARNOWSKIEGO

Projekt jest skierowany do:

* osób biernych zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
* zamieszkałych na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,
* w wieku od 15 do 29 lat.

ZAKRES DZIAŁAŃ ORAZ WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

* Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) - 1280 zł brutto/mc,
* Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto/h,
* Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.
* Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.
* Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW PRZYJMUJĄCYCH STAŻYSTÓW:

* Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,
* Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,
* Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,
* Zwrot kosztów za badania lekarskie.
* Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 21-23.05.2018R. !!!

 

Wróć