Informacje ogólne

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i po zdaniu egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 122 (Dz. Ustaw 2018 poz. 996 z późn. zmianami)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. 2014.232).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 poz. 1644).

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016 poz 1808 z późn.zm.).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. 2010.53.311       z późn.zm.).

6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy – 8 081,00 zł (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy kwotę dofinansowania wypłaca się proporcjonalnie do okresu kształcenia).

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł.


Wymagane dokumenty

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.   (Pobierz)

2. Załączniki do wniosku potwierdzone za  zgodność z oryginałem:

a) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład                w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

b) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy ( o ile dotyczy),

c) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

d) kopię dyplomu lub świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

e) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

f) aktualny wydruk z CEIDG lub z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

g) pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

3. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)

4. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku,                   w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch ostatnich dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.[nbsp] (pobierz)


Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.


Termin realizacji sprawy

Zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie  za pośrednictwem Burmistrza Ryglic w terminie 14 dni od dnia  otrzymania decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9,  33-160 Ryglice pokój Nr 13  II piętro.