Gospodarka odpadami

 

 

 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

wniosek o wydanie zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych.doc (29.0 KiB)

Analiza stanu gospodarki odpadami 2015

2016-06-17-12-20-13-01.pdf (6.3 MiB)

Analiza stanu gospodarki odpadami 2014

analiza.pdf (5.0 MiB)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ryglice w roku 2013

 

Instrukcja segregacji odpadów - gmina Ryglice

 

Informujemy, że od 14.05.2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Ryglicach, ul. Mickiewicza 27 będzie przyjmowała odpady
wielkogabarytowe, wyłącznie w każdy czwartek od godz. 13:00 - 15:00 , po
wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Ryglicach,
pod nr tel. 14 644 36 45 lub 14 644 36 54.Odbiory sprzed posesji, ze względu na występowanie zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w
czasie trwania pandemii/epidemii) nie będą dokonywane do odwołania.

 

 

 

Odpady przyjmowane nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Opis kontenera/pojemnika/ miejsca składowania

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

Papier, tektura”

 

20 01 01

Papier i tektura

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne”

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

15 01 04

Opakowania z metali

Metal - drobny złom”

 

20 01 40

Metale

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

Szkło”

 

20 01 02

Szkło

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

Odzież, tekstylia”

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

Chemikalia, opakowania po substancjach niebezpiecznych”

 

16 01 03

Zużyte opony

Zużyte opony”

 

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”

 

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

 

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

 

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Czysty gruz”

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Gruz zanieczyszczony”

W ilości nie większej niż 0,4 m3 na rok
od jednego gospodarstwa domowego.

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 02 02

Szkło

Szkło z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych”
(szyby okienne, lustra, szkło żaroodporne) 

 

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki, rtęciówki”

 

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

Baterie”

Akumulatory”

 

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji (zielone)

Odpady zielone”

 

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe”

-------------

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Ryglice po okazaniu dowodu potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.

Odpady płynne m.in. niebezpieczne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku odpadów
we własnym zakresie w ściśle określone miejsca
wskazane przez pracownika PSZOK.

Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie
od mieszkańców Gminy Ryglice.
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej
i instytucji nie będą przyjmowane.

Informacje o pracy PSZOK można także uzyskać pod nr tel. 14 644 36 45.Zarządzenie nr 595/14 Burmistrza Ryglic z dnia 28 marca 2014 w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Ryglice

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C,  33 –170  Tuchów informuje, że ceny za dostarczoną wodę oraz za odprowadzone ścieki w Gminie Ryglice od dnia 01.04.2014 r. ulegną zmianie i będą wynosić:

 

Taryfowa grupa odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Wyszczególnienie Cena brutto za usługi wod - kan
I. Grupa 1 gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej Cena za 1mdostarczonej wody 7,13
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wodomierz główny (rozliczenie 2 - mies) 6,37
podlicznik ( roliczenie 2 - mies), rozliczenie elektronicz 2,11
wodomierz główny ( rozliczenie 1 - mies) 4,10
podlicznik ( rozliczenie 1 - mies,) rozliczenie elektronicz. 2,11

 

Taryfowa grupa odbiorców za zbiorowe odprowadzanie ścieków Wyszczególnienie Cena brutto za usługi wod - kan
I. Grupa 1 gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej Cena za 1modprowadzonych ścieków 8,28
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wodomierz główny (rozliczenie 2 - mies) 4,73
podlicznik ( roliczenie 1 - mies), rozliczenie elektronicz 3,02
rozliczenie ryczałtowe (2-mies.) 3,50
rozliczenie ryczałtowe (1 mies.) 1,99

 

UWAGA ANKIETA!

 

Szanowni Państwo, Gmina Ryglice przystąpiła do projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” realizowanego w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
W związku z prowadzonymi działaniami zawracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety projektowej. Dostarczone przez Państwa informacje pozwolą nam poznać lokalne uwarunkowania i przyzwyczajenia mieszkańców.

Kliknij tutaj żeby uruchomić ankietę -- http://projekt-odpady.pl/ankieta/?gmina=GRYGLICE

 

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ryglice [pobierz plik]
Podmioty gospodarcze odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Ryglice [pobierz plik]
Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Ryglice [pobierz plik]
Podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe na terenie Gminy Ryglice [pobierz plik]
Rejestr działalności regulowanej  -  zgłoszenia [pobierz plik]
System  usuwania odpadów ciekłych

[uchwała]

[wniosek o wydanie zezwolenia]

Uchwały i zarządzenia

plik 1

plik 2

plik 3

plik 4

plik 5

plik 6

 

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Ryglicach informuje wszystkich mieszkańców,  że w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2014 r. metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  należy do dnia 31 stycznia 2014 r. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od dnia 1 stycznia 2014 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego - w zależności od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe).

Pobierz deklarację

 

 

KOMUNIKAT


Do 30 czerwca obowiązują stare zasady. Od dnia 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór odpadów będzie Gmina Ryglice. Aktualne umowy cywilno – prawne na odbiór odpadów nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku nowych uregulowań prawnych. W związku z tym – jeżeli dotychczasowa umowa została zawarta na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013r. – należy ją rozwiązać zgodnie z okresem wypowiedzenia wskazanym w tej umowie, tak aby przestała obowiązywać od 1 lipca 2013r. W zakładce druki do pobrania zamieszczono wzór wypowiedzenia umowy, który można pobrać, wypełnić i dostarczyć przedsiębiorcy dotychczas odbierającemu odpady.

 

 

Burmistrz Ryglic przypomina


mieszkańcom Gminy o obowiązku utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, określonym w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. Art. 5 pkt. 1.4, z późn. zm. oraz „Regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie Ryglice”. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej gminy. Nie przestrzeganie tego obowiązku może powodować określone konsekwencje prawne .

Art.5 pkt. 1.4 wspomnianej ustawy brzmi;

Uprzątnięcie, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

 

 

Informacja Burmistrza Ryglic na temat wdrażania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Ryglice

 


Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która z nielicznymi wyjątkami weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., nałożyła na gminy obowiązek wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Oznacza to, że gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W dniu 5 grudnia 2012 r. Rada Miejska podjęła podstawowe uchwały stanowiące akt prawa miejscowego w tym zakresie. Na mocy podjętych Uchwał postanowiono że od 1 lipca 2013 roku zostanie całkowicie zmieniony system odbioru odpadów komunalnych w naszej gminie.

Szczegółowe informacje będą mogli Państwo znaleźć na stronach internetowych Urzędu, w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu pod nr tel. 14 644 36 45 lub osobiście, u sołtysów i w prasie lokalnej. Gospodarka odpadami komunalnymi będzie omawiana na najbliższych zebraniach wiejskich. Planuję też specjalną kampanię informacyjno- edukacyjną na terenie gminy.

 

Jakie zapadły główne postanowienia na ostatniej Sesji;

 

Przyjęty został nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Ryglice, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku.

Wybrana została metoda obliczania odpłatności za odpady i stawka odpłatności. W Gminie Ryglice płacić będziemy od 1 lipca 2013 roku , jedną stawkę od gospodarstwa domowego ( de facto od numeru domu ). Wysokość tej stawki jest przyjęta na poziomie 27 zł miesięcznie za odpady segregowane w gospodarstwie domowym i 42 zł za odpady zmieszane.

Przyjęta została treść deklaracji, która wkrótce trafi do mieszkańców gminy, na podstawie której określą oni poziom swojej odpłatności. Już dzisiaj apeluję do mieszkańców o poważne potraktowanie wypełnienia deklaracji i terminowy zwrot do Urzędu Miejskiego.

Określone zostały terminy wnoszenia odpłatności za odbierane odpady.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 zmienionej ustawy Burmistrz jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Kto będzie operatorem zbiórki odpadów komunalnych w Ryglicach będziemy rozstrzygać w I kwartale przyszłego roku. Z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu zostanie podpisana umowa na wykonywanie zadań najpóźniej do 30 kwietnia 2013 roku

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej tego systemu..

Wszystkie nieuiszczone należności z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Teresa Połoska

Burmistrz Ryglic

Pytania i odpowiedzi: Nowa ustawa "Śmieciowa"

MIESZKAŃCY PYTAJĄ - PRACOWNICY URZĘDU ODPOWIADAJĄ

 

 

Ile będziemy teraz płacić za odbiór śmieci z gospodarstwa ?

Zgodnie z Uchwałą nr XXX/194/12 z dnia 5 grudnia 2012 r, podjętą przez Radę Miejską opłata za wywóz stałych odpadów komunalnych (śmieci) będzie pobierana od 1 lipca 2013 roku, od gospodarstwa domowego (numeru domu). Opłata ta wynosić będzie 27 zł w przypadku kiedy w gospodarstwie domowym odpady będą segregowane oraz 42 zł kiedy nie będą segregowane. Opłatę będzie można uiszczać kwartalnie bezpośrednio do kasy Urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.

Kiedy mam wypowiedzieć umowę na wywóz śmieci dotychczasowemu odbiorcy ?

To zależy od firmy z którą zawarł Pan umowę na wywóz odpadów.
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z Tuchowa, sama będzie wypowiadać umowy zawarte ze swoimi klientami. Może to już nastąpić w kwietniu przy odbiorze odpadów lub maju ale ze skutkiem obowiązywania dotychczasowej umowy do30 czerwca 2013 roku.
MPGK sp. z o.o. z Tarnowa nie będzie wypowiadać umów swoim klientom . Trzeba to zrobić samemu. Radzimy więc już teraz w styczniu, zajrzeć do zawartych kiedyś umów i w porę je wypowiedzieć by nie narazić się na niepotrzebne kłopoty i spory.

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie wywoził od nas śmieci ?

Tego jeszcze nie wie nikt. Najpóźniej do 31 marca 2013 r. będzie ogłoszony przetarg, w którym będzie wyłoniony przyszły operator odbioru odpadów.

Jak będzie rozwiązana sprawa pojemników. Co będzie obowiązywać worki czy pojemniki i po czyjej stronie będzie obowiązek zaopatrzenia się w nie ?

Dzisiaj tj . 3.01.2013 r. sprawa nie jest jeszcze definitywnie rozstrzygnięta czy będą worki, czy pojemniki. To będzie znane gdzieś w połowie marca. Natomiast wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki lub worki będzie leżało po stronie operatora zbiórki odpadów. Urząd Miejski zamierza postawić w procedurze przetargowej taki warunek.

Ile razy w miesiącu będę mogła liczyć na odbiór śmieci.? Do tej pory wystawiałam je dwa razy.

Zbiórka odpadów będzie organizowana dwa razy w miesiącu. Operator będzie zobowiązany do zabrania każdej ilości wystawionych odpadów. Warunkiem będzie ich posegregowanie i umieszczenie odpadów w workach lub pojemnikach . Odpady zmagazynowane luzem nie będą zabierane.

Czy będziecie organizować po 1 lipca, zbiórki odpadów ponad gabarytowych i sprzętu AGD.

Tak. Zbiórki będą organizowane dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią. Terminy i warunki organizacyjne będą ogłaszane zwyczajowo na stronie internetowej Urzędu oraz przez sołtysów. Niezależnie od okresowych zbiórek na terenie gminy będą zorganizowane dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów (w Lubczy i Ryglicach), do których będzie można przywieź w wyznaczonych terminach różnego rodzaju odpady. O terminie uruchomienia tych punktów zostaniecie Państwo powiadomieni min. na tej stronie.

Jak będą traktowani tzw. „letnicy” , mieszkający w Gminie okazjonalnie np.; w weekend, ferie, wakacje, którzy posiadają własne domki lub dacze?

Po pierwsze zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku jaki mamy w naszej Gminie. Po drugie nie przewidujemy traktować tej grupy ludzi tak samo jak stałych mieszkańców tj. zobowiązywać ich do płacenia stałej opłaty. Natomiast mieszkańcy przebywający okresowo na terenie naszej gminy powinni zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów z firmą, która będzie operatorem zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów na naszym terenie. Urząd Miejski w tym wypadku ograniczy się do prowadzenia okresowej kontroli czy ta grupa mieszkańców ma podpisane takie umowy.

 

 

 

2012 rok - Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia [pobierz plik]
2013 rok - Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia [pobierz plik]

Druki do pobrania

Deklaracia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF

Deklaracia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOC

Wzór wypowiedzenia umowy

Harmonogram zbiórki odpadów [pobierz plik]

Instrukcja segregacji odpadów
  1. Instrukcja post. z odpadami zielonymi i wielkogabarytowymi
  2. Instrukcja post. ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
  3. Instrukcja post. ze zużytymi bateriami alkaicznymi i akumulatorami
  4. Instrukcja post. z niewykorzystanymi lub przeterminowanymi lekami i chemikaliami
  5. Instrukcja post. z pozostałymi odpadami
Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa, opłaty za korzystanie ze środowiska [pobierz plik]