Rewitalizacja

Raport z konsultacji

Raport z konsultacji społecznych:

http://bip.malopolska.pl/api/files/1548124

 

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023


Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Ryglic informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023
Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
mieszkańcy Gminy,
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku w formie:
zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku;
zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 9, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;
spotkania informacyjnego, które odbędzie się 30 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad o godz. 9.00.
 

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023i formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 grudnia 2016 r.:
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji na lata 2016-2023”’
w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, Rynek 9, pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Pobierz plik Formularz_konsultacji_GPR_Ryglice.docx(docx, 13.06KB)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice

na lata 2016-2023

Burmistrz Ryglic zapraszado udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023.

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Ryglic informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

 • organy władzy publicznej;

 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 19 grudnia 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku;

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 9, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;

 • spotkania informacyjnego, które odbędzie się 30 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad o godz. 9.00.

 

 

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023i formularz konsultacyjny dostępne będą od 19 grudnia 2016 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;

 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Program Rewitalizacji na lata 2016-2023”’

 • w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, Rynek 9, pok. nr 9 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023.

.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZADANIA DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

Szanowni Państwo,

          trwają pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Ryglice na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

          W zakończonym właśnie etapie prac określono kluczowe problemy i zagrożenie na obszarze gminy Ryglice, a także wskazano miejsca, które potrzebują szczególnej uwagi.

          Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie - głównych oraz uzupełniających - projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych.

          Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzieli swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w Ryglicach przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców.

       Szczególnie zachęcam przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

           Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja.

        W pierwszej kolejności proszę o wskazanie projektów które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczące:

- przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
     - placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
     - obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
     - obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
     - obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
- budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
- zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
- modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
- modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
- Projekty „miękkie” skierowane do społeczności lokalnej np.:
      wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
     - organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
     - organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
    - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach kryzysowych, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań

Na wypełnione karty czekamy do 16 listopada 2016 roku.

Chciałbym, aby wypracowane i przyjęte rozwiązania w Gminnym Programie Rewitalizacji były rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do współtworzenia programu rewitalizacji oraz wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.


Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,
Bernard Karasiewicz
Burmistrz Ryglic

 

Link do karty zgłoszenia:

„Zbieramy zadania do Gminnego Programu Rewitalizacji”

 

 


 

Zgodnie z ustaleniami podczas wczorajszych warsztatów rewitalizacyjnych zamieszczamy poniżej prezentację ze spotkania oraz kryteria oceny projektów.

 Szanowni Państwo,

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Ryglice na lata 2016 – 2023 wkraczają w kolejną fazę. Wyznaczony został obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji i gmina Ryglice przystąpiła do opracowania założeń Programu Rewitalizacji. Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, wiemy jakie są społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania.
Dnia 20 września br. Rada Miejska w Ryglicach podjęła uchwałę sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.
Wkraczamy w ostatni etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jakim jest wybór konkretnych zadań, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.
W związku z powyższym, serdecznie zapraszam na jedne z ostatnich spotkań rewitalizacyjnych, które odbędą się w środę, 12 października o:
godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ryglicach sala nr 3 oraz
godzinie 18.00 w Lubczy w budynku „Perła Lubczy”.
Spotkania odbędą się w dwóch, różnych miejscach tak, aby umożliwić udział wszystkim chętnym. W trakcie warsztatów, wraz z Państwem, określimy jakie są najważniejsze przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które powinny być zrealizowane w naszej Gminie.
Chcemy, wraz z Państwem, wypracować szczegółowy zakres podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Bardzo zależy nam także, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działanie „miękkie” towarzyszące wiodącym projektom infrastrukturalnym, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w naszej Gminie.

Licząc na Państwa obecność pozostaję z wyrazami szacunku,

Bernard Karasiewicz
Burmistrz Ryglic

 

 

 


Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ryglice

 

 

 

Burmistrz Ryglic zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 14 lipca 2016 roku do 14 sierpnia 2016 roku w formie:

 

 • zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 14lipca 2016 roku do 14 sierpnia 2016 roku;

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 2, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;

 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 22 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad podczas spotkania omówiony zostanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2. Formularz Konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 


------------------------------------------------------------

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 lipca 2016 roku do 3 sierpnia 2016 roku w formie:

 

 • zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres beatam7@onet.eu lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ryglicach z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 4 lipca 2016 roku do 3 sierpnia 2016 roku;

 

 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Beata Makarska, Urząd Miejski w Ryglicach, Rynek 9, 33-160 Ryglice, pokój nr 2, adres poczty elektronicznej: beatam7@onet.eu, w godzinach pracy urzędu;

 

 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 14 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach na sali obrad. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ryglice.

 

 

Dokumenty do pobrania

 

1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

- Załącznik nr 1: Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ryglice

 

- Załącznik nr 2: Diagnoza zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy Ryglice wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

2. Formularz konsultacyjny dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ryglice

 

---------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

 

Gmina Ryglice przystąpiła do opracowania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023. Z jednej strony to niezbędny dokument, który pozwoli nam sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, z drugiej – chcielibyśmy żeby prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilnego do zrealizowania. Bardzo zależy mi, jako burmistrzowi Ryglic, żebyśmy nie myśleli wyłącznie o projektach infrastrukturalnych, ale aby w naszej wspólnej refleksji o rozwoju gminy Ryglice pamiętać o budowaniu naszej wspólnej, lokalnej tożsamości, o znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach. Bardzo zależy mi, żebyśmy wkroczyli w nowy etap budowania współpracy i wzajemnej odpowiedzialności za los naszych małych, lokalnych wspólnot i wspólnoty całej gminy. Chcę żebyśmy z nową energią tworzyli społeczeństwo obywatelskie Ryglic z troską i odpowiedzialnością za tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, pomocy i naszego wspólnego zainteresowania.

 

 

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji – chciałbym żeby był on wielostopniowy i zaangażował maksymalnie wielu mieszkańców gminy Ryglice. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba w każdej miejscowości, przysiółku, na każdej ulicy. Chcemy by powstający dokument był okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, a także lepiej zdiagnozować te obszary które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia. 

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,

Bernard Karasiewicz

Burmistrz Ryglic

 

 

1. Link do ankiety dla mieszkańców: https://omikronbadania.pl

 

 

 

 

2016.08.11 - Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

2016.09.07 - Raport z konsultacji w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji